Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z strony internetowej pod adresem: ​http://kulczyckidesign.pl oraz warunki sprzedaży dostępnych produktów, w szczególności usług. Sprzedającym i właścicielem witryny oraz sklepu jest: TOMASZ KULCZYCKI DESIGN z siedzibą w Olsztynie (10-806) przy ul. Zbożowej 93, posiadająca nr NIP: 7393914478 oraz REGON: 380148509, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwana dalej „Sprzedawcą”. Dane kontaktowe Sprzedawcy: tel: +48 793 433 424; adres e-mail: biuro@kulczyckidesign.pl

§1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient (Zamawiający) – osoba fizyczna (klient indywidualny) a także jednostka organizacyjna ( klient firmowy), która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług strony internetowej (w tym również Konsument).
 3. Przedmiot transakcji – usługi wymienione i opisane na podstronie WYCENA ON-LINE strony internetowej, w szczególności inne produkty usługowe oferowane przez Sprzedającego.
 4. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta w związku z charakterem sprzedawanych usług.
 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 6. Strona internetowa – serwis internetowy za pośrednictwem, którego Klient może kupić lub zamówić Usługę.
 7. Strona – Sprzedawca i Klient.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem strony internetowej.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w na stronie internetowej przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Strona internetowa prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Usługi oferowane na stronie internetowej, mają formę wirtualną, dostawa następuję podczas realizacji Usługi lub Usług przez Zamawiającego.

§3 Składanie i realizacja zamówień usług

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami netto podanymi w złotych polskich (nie zawierają podatku VAT).
 2. Zamówienia Usług przyjmowane są przez stronę internetową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia Usług i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny numer telefonu jak i również adres e-mail.
 5. W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia, względnie bezwarunkowego odstąpienia od umowy.
 6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: rachunki z załącznikami, rachunki korygujące z załącznikami i formularze. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania rachunku w formie elektronicznej, zgodnie z ​nowelizacją Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przesyłania rachunków w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. Kupujący otrzymuje fakturę VAT lub jakikolwiek inny dokument rozliczeniowy w formie elektronicznej.
 8. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych strony internetowej Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Wszelkie postanowienia Regulaminu i zawieranych transakcji w zakresie przetwarzania danych osobowych są zgodne z ​Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącym ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze strony internetowej potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 10. Potwierdzenie przystąpienia do realizacji usług złożonych przez Klienta na stronie internetowej pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku systemem szybkich płatności. Realizacja zakupionych usług rozpoczyna się z pierwszym dniem po przyjęciu płatności przez Sprzedawcę.

§4 Płatności

 1. Na każdą sprzedaną usługę wystawiany jest dowód zakupu (faktura VAT).
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób: w ostatnim kroku zamawiania usługi bądź usług, Klient zostanie proszony o opłacenie Zaliczki w kwocie 50 procent wartości sumy realizacji brutto.
 3. Klient ma prawo skontaktowania się z Sprzedającym oraz zapłaty zaliczki w innej formie niż poprzez stronę internetową.
 4. Sprzedawca po uzgodnieniu z Kupującym ma prawo wysłać link do szybkich płatności Przelewy24.
 5. Czas realizacji zamówienia usługi bądź usług jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§5 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) oraz decyzją Sprzedającego możliwości zwrotu nie podlegają m.in.: świadczenia usług rozpoczęte, rozumiane jako data realizacji usług (zakup serwera, zakup domeny, przygotowanie strony internetowej, przygotowanie sklepu internetowego etc).

§8 Procedura reklamacji

 1. W przypadku niewykonania usług w sposób zadowalający Klienta, Firma Tomasz Kulczycki Design wykonuje klientowi poprawki na zakupione usługi zgodnie z życzeniem.
 2. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

§10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Wszelkie kwestie związane z bazami danych oraz ochroną danych osobowych regulowane są szczegółowym opisem w Polityce Prywatności znajdującym się na stronie internetowej, a także są zgodne z Rozporządzeniem o którym mowa w § 3 ust. 8 powyżej.

§11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) i innymi właściwymi, powszechnie obowiązującymi aktami prawnymi.
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między stroną internetową a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Datą opublikowania i ogłoszenia Regulaminu jest 20 sierpnia 2020 r. i decyzją właściciela firmy wchodzi on w życie w tym dniu.